Kategorie

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen "PODMÍNKY") smluvní vztahy vznikající mezi firmou Vladimír Šiška, Masarykova 650, 769 01 Holešov,IČ: 49153650 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným a podepsaným na tiskopisu prodávajícího "smlouva o dílo" (dále jen "smlouva").
 
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je výroba novoročních přání včetně dotisku loga nebo podpisu.
 
3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
3.1. Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v katalogu. (dále jen "katalog") představuje platnou kupní cenu zboží. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 
4. DODACÍ LHŮTA
4.1. Zaslání korektury - do 2 pracovních dnů.
4.2. Expedice hotových novoročenek - do 3 pracovních dnů od odsouhlasení korektury zakázníkem.
 
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Osobní převzetí v Holešově
5.2. Dobírka kurýrní službou PPL
 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného a DPH.
6.2.Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:
a. faktura po dodání zboží
b. v hotovosti při předání zboží
c. doručení s dobírkou
 
7. SMLUVNÍ POKUTY
Při variantě A dle čl. 6.2 se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
 
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.2. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.
8.3. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě či faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky dodaného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
 
9. JINÁ USTANOVENÍ
9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávaj. na kupujícího.
9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. obchodního zákoníku.
9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny a to nejpozději do 2 dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je zboží fakturováno.
9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.
9.7. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
9.8. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 15 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.